Рис. 1. На эхограмме отчетливо видна ОЦТ на глазу пациента с МД типа I. dB = децибел