Таблица 2 Острота зрения в зависимости от типа операции