Таблица 2 Острота зрения пациентов в зависимости от степени децентрации ИОЛ